عملکرد

0

شونه به شونه رضاصادقی؟

0

بهترین آلبوم سال 94؟

0

عملکرد دولت در سال 1394؟

0

عملکردتان در سال 1394؟

0

سریال غیر علنی؟

0

برترین مهارت دانشمند علم داده؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی مرکزی؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی همدان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی یزد؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی کرج؟

0

بهترین‌ نرم‌افزاررایگان‌تحلیل داده‌کیفی؟

0

بهترین‌ نرم‌افزارتحلیل داده‌کیفی؟

0

بهترین‌ نرم‌افزار رایگان متن‌کاوی؟

0

بهترین نرم‌افزار متن‌کاوی؟

0

عملکرد سریال مادرانه؟

1

پشت بام تهران؟

0

صحت ویکی‌پدیا؟

1

ارجاع به مقالات ویکی پدیا؟

0

اعتبار عملی ویکی پدیا؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی سمنان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی زنجان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی خوزستان؟

0

تاثیرریسرچ‌گیت‌برپیشرفت‌علمی؟

0

بهترین‌سیستم‌مدیریت‌محتوا(2016)؟