دکتری

5
0

برترین مهارت دانشمند علم داده؟

technology
0

دانشجویان و گسترش کمی رشته؟

library p
0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی مرکزی؟

library a
0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی همدان؟

111
0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی یزد؟

libraryS
0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی کرج؟

images
0

بهترین‌ نرم‌افزاررایگان‌تحلیل داده‌کیفی؟

Top-Qualitative-Data-Analysis-Software
0

بهترین‌ نرم‌افزارتحلیل داده‌کیفی؟

images
0

بهترین‌ نرم‌افزار رایگان متن‌کاوی؟

index
0

بهترین نرم‌افزار متن‌کاوی؟

handsoncomputer
0

بهترین‌مقاله‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(ژانویه2016)؟

wikipedia
0

صحت ویکی‌پدیا؟

wikipedia-research
1

ارجاع به مقالات ویکی پدیا؟

Www.wikipedia.org_screenshot_2013
0

اعتبار عملی ویکی پدیا؟

library22
0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی سمنان؟

library clipart
0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی زنجان؟

library
0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی خوزستان؟

ResearchGATE
0

تاثیرریسرچ‌گیت‌برپیشرفت‌علمی؟

information
0

بهترین دانشگاه مطالعات‌آرشیوی؟

handsoncomputer
0

بهترین‌مقاله‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(دسامبر2015)؟

Science Survey
0

بهترین‌درس‌ اختصاصی‌اجباری‌ علم‌سنجی؟

library22
0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی خراسان‌رضوی؟

library14
0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی خراسان‌رضوی؟

library12
0

بهترین‌کتابخانه‌ تخصصی خراسان‌رضوی؟