کارشناسی

0

برترین مهارت دانشمند علم داده؟

0

دانشجویان و گسترش کمی رشته؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی مرکزی؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی همدان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی یزد؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی کرج؟

0

بهترین‌ نرم‌افزاررایگان‌تحلیل داده‌کیفی؟

0

بهترین‌ نرم‌افزارتحلیل داده‌کیفی؟

0

بهترین‌ نرم‌افزار رایگان متن‌کاوی؟

0

بهترین نرم‌افزار متن‌کاوی؟

0

بهترین‌مقاله‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(ژانویه2016)؟

0

صحت ویکی‌پدیا؟

1

ارجاع به مقالات ویکی پدیا؟

0

اعتبار عملی ویکی پدیا؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی سمنان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی زنجان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی خوزستان؟

0

تاثیرریسرچ‌گیت‌برپیشرفت‌علمی؟

0

قوی‌ترین‌دانشگاه‌مدیریت‌کتابخانه‌های‌عمومی؟

0

بهترین‌مقاله‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(دسامبر2015)؟

0

قوی‌ترین‌ دانشگاه‌ علم‌اطلاعات‌ودانش شناسی(مدیریت‌کتابخانه‌های‌دانشگاهی)؟

0

قوی‌ترین‌ دانشگاه‌ علم‌اطلاعات‌ودانش شناسی؟

0

بهترین‌درس‌ اختصاصی‌اجباری‌ علم‌سنجی؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی خراسان‌رضوی؟