تاریخ

Brave-
0

دیدنی ترین انیمیشن؟

Christmas
0

کدام آیین کریسمس؟

shahzadeyeroom
0

انیمیشن شاهزاده روم؟

shahrzad
0

سریال شهرزاد؟

تمدن وامریکا؟
0

مهد تمدن کجاست؟

فرگوسن
0

بهترین مربی جهان؟

Moamayeshah
0

سریال معمای شاه؟

bahram shah
0

بهترین total war؟

Karbala
0

کمک به مراسم؟

Archeology
0

بهترین دانشگاه دکترای‌باستان‌شناسی؟

REVOLUTION
0

بزرگترین انقلاب تاریخ‌دنیا؟

child
0

کدام شاعر شعرکودک؟

shahriyar
1

کدام شاعر شعرکلاسیک؟

shaeran
0

کدام شاعر سده‌سوم‌تاششم‌؟

hafez
0

کدام شاعر سده‌هفتم‌تانهم‌؟

هخامنشیان
0

کدام‌شی‌تاریخی‌دوره‌هخامنشی؟

سلسله پادشاهی
0

کدام‌سلسله‌پادشاهی‌ایران؟

shiraz
0

کدام جاذبه‌تاریخی شیراز؟

زیباترین بنای تاریحی مشهد
0

زیباترین اثر‌تاریخی مشهد؟

کدام جاذبه طبیعی مشهد
0

کدام جاذبه‌تفریحی مشهد؟

جاذبه های آمل
0

زیباترین جاذبه آمل؟

رستم و دیو سپید
0

جذاب‌ترین‌خوان؟

تاثیر گزارترین
0

تاثیرگذارترین مرد تاریخ؟

بهترین گروه راک
0

بهترین گروه راک؟