تاریخ

0

دیدنی ترین انیمیشن؟

0

کدام آیین کریسمس؟

0

انیمیشن شاهزاده روم؟

0

سریال شهرزاد؟

تمدن وامریکا؟
0

مهد تمدن کجاست؟

فرگوسن
0

بهترین مربی جهان؟

0

سریال معمای شاه؟

bahram shah
0

بهترین total war؟

0

کمک به مراسم؟

0

بهترین دانشگاه دکترای‌باستان‌شناسی؟

0

بزرگترین انقلاب تاریخ‌دنیا؟

0

کدام شاعر شعرکودک؟

1

کدام شاعر شعرکلاسیک؟

0

کدام شاعر سده‌سوم‌تاششم‌؟

0

کدام شاعر سده‌هفتم‌تانهم‌؟

هخامنشیان
0

کدام‌شی‌تاریخی‌دوره‌هخامنشی؟

سلسله پادشاهی
0

کدام‌سلسله‌پادشاهی‌ایران؟

0

کدام جاذبه‌تاریخی شیراز؟

زیباترین بنای تاریحی مشهد
0

زیباترین اثر‌تاریخی مشهد؟

کدام جاذبه طبیعی مشهد
0

کدام جاذبه‌تفریحی مشهد؟

جاذبه های آمل
0

زیباترین جاذبه آمل؟

رستم و دیو سپید
0

جذاب‌ترین‌خوان؟

تاثیر گزارترین
0

تاثیرگذارترین مرد تاریخ؟

بهترین گروه راک
0

بهترین گروه راک؟