شاعر

0

خاطره انگیزترین سرودانقلابی؟

0

کدام شاعر شعرکودک؟

1

کدام شاعر شعرکلاسیک؟

0

کدام شاعر سده‌سوم‌تاششم‌؟

0

کدام شاعر سده‌هفتم‌تانهم‌؟

رستم و دیو سپید
0

جذاب‌ترین‌خوان؟

0

کدام‌شاعر درحوزه شعرسپید؟

بوستان یا گلستان؟
0

بوستان یا گلستان؟

حافظ
0

حافظ یا سعدی؟

نشاط
0

کدام شاعر سده‌دوازدهم‌وسیزدهم؟

کودکان و نوجوانان
0

بهترین شاعر کودک‌ونوجوان؟

بهترین شاعر
0

بزرگترین شاعرسده دهم‌ویازدهم؟