شاعر

iran
0

خاطره انگیزترین سرودانقلابی؟

child
0

کدام شاعر شعرکودک؟

shahriyar
1

کدام شاعر شعرکلاسیک؟

shaeran
0

کدام شاعر سده‌سوم‌تاششم‌؟

hafez
0

کدام شاعر سده‌هفتم‌تانهم‌؟

رستم و دیو سپید
0

جذاب‌ترین‌خوان؟

150px-Nima_Yushij_-_Original
0

کدام‌شاعر درحوزه شعرسپید؟

بوستان یا گلستان؟
0

بوستان یا گلستان؟

حافظ
0

حافظ یا سعدی؟

نشاط
0

کدام شاعر سده‌دوازدهم‌وسیزدهم؟

کودکان و نوجوانان
0

بهترین شاعر کودک‌ونوجوان؟

بهترین شاعر
0

بزرگترین شاعرسده دهم‌ویازدهم؟