علم اطلاعات و دانش‌شناسی

5
0

برترین مهارت دانشمند علم داده؟

technology
0

دانشجویان و گسترش کمی رشته؟

images
0

بهترین‌ نرم‌افزاررایگان‌تحلیل داده‌کیفی؟

Top-Qualitative-Data-Analysis-Software
0

بهترین‌ نرم‌افزارتحلیل داده‌کیفی؟

images
0

بهترین‌ نرم‌افزار رایگان متن‌کاوی؟

index
0

بهترین نرم‌افزار متن‌کاوی؟

handsoncomputer
0

بهترین‌مقاله‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(ژانویه2016)؟

wikipedia
0

صحت ویکی‌پدیا؟

wikipedia-research
1

ارجاع به مقالات ویکی پدیا؟

Www.wikipedia.org_screenshot_2013
0

اعتبار عملی ویکی پدیا؟

ResearchGATE
0

تاثیرریسرچ‌گیت‌برپیشرفت‌علمی؟

content-management-systems-565x376
0

بهترین‌سیستم‌مدیریت‌محتوا(2016)؟

handsoncomputer
0

بهترین‌مقاله‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(دسامبر2015)؟