علم اطلاعات و دانش‌شناسی

0

برترین مهارت دانشمند علم داده؟

0

دانشجویان و گسترش کمی رشته؟

0

بهترین‌ نرم‌افزاررایگان‌تحلیل داده‌کیفی؟

0

بهترین‌ نرم‌افزارتحلیل داده‌کیفی؟

0

بهترین‌ نرم‌افزار رایگان متن‌کاوی؟

0

بهترین نرم‌افزار متن‌کاوی؟

0

بهترین‌مقاله‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(ژانویه2016)؟

0

صحت ویکی‌پدیا؟

1

ارجاع به مقالات ویکی پدیا؟

0

اعتبار عملی ویکی پدیا؟

0

تاثیرریسرچ‌گیت‌برپیشرفت‌علمی؟

0

بهترین‌سیستم‌مدیریت‌محتوا(2016)؟

0

بهترین‌مقاله‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(دسامبر2015)؟