مجلات علمی

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی مرکزی؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی همدان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی یزد؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی کرج؟

0

صحت ویکی‌پدیا؟

1

ارجاع به مقالات ویکی پدیا؟

0

اعتبار عملی ویکی پدیا؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی سمنان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی زنجان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی خوزستان؟

0

تاثیرریسرچ‌گیت‌برپیشرفت‌علمی؟

0

بهترین‌درس‌ اختصاصی‌اجباری‌ علم‌سنجی؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی خراسان‌رضوی؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی خراسان‌رضوی؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ تخصصی خراسان‌رضوی؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی اصفهان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی اصفهان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی اصفهان؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی آذربایجان‌شرقی؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی آذربایجان‌شرقی؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ عمومی تهران؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ حوزوی تهران؟

0

بهترین‌کتابخانه‌ دانشگاهی تهران؟

0

بهترین‌کتابخانه‌تخصصی‌تهران؟