مهندسی

0

صحت ویکی‌پدیا؟

1

ارجاع به مقالات ویکی پدیا؟

0

اعتبار عملی ویکی پدیا؟

0

تاثیرریسرچ‌گیت‌برپیشرفت‌علمی؟

0

بهترین‌درس‌ اختصاصی‌اجباری‌ علم‌سنجی؟

0

کیفیت‌آموزشی؟

0

بهترین‌درس‌تخصصی‌اختیاری دکترای علم‌‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(گرایش بازیابی اطلاعات و دانش)؟

0

بهترین‌درس‌تخصصی‌الزامی دکترای علم‌‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(گرایش بازیابی اطلاعات و دانش)؟

0

بهترین‌درس‌پایه دکترای علم‌‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(گرایش بازیابی اطلاعات و دانش)؟

0

بهترین‌نرم‌افزارتحلیل‌آماری؟

0

WOS، Scopus؟

0

مهم‌ترین مسئله‌ کتابخانه‌دانشگاهی(2015)؟

0

بهترین‌نرم‌افزاروب‌کاوی؟

0

WOS، Scopus؟

0

بهترین‌درس‌تخصصی‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(دوره‌کارشناسی)؟

0

بهترین‌درس‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(دوره‌کارشناسی)؟

0

قوی‌ترین‌نرم‌افزارمصورسازی‌علم؟

0

بهترین‌درس‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(مدیریت‌اطلاعات)؟

0

معتبرترین‌رتبه‌بندی‌بین‌المللی‌دانشگاه‌ها؟

0

بهترین‌درس‌علم‌سنجی؟

0

بازارکارعلم‌سنجی؟

0

مهم‌ترین‌شاخص‌مجلات‌علمی؟

0

علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی؟

شاخص
0

مانع رشدبازده نیروگاه‌ها؟