مهندسی

wikipedia
0

صحت ویکی‌پدیا؟

wikipedia-research
1

ارجاع به مقالات ویکی پدیا؟

Www.wikipedia.org_screenshot_2013
0

اعتبار عملی ویکی پدیا؟

ResearchGATE
0

تاثیرریسرچ‌گیت‌برپیشرفت‌علمی؟

Science Survey
0

بهترین‌درس‌ اختصاصی‌اجباری‌ علم‌سنجی؟

Quality
0

کیفیت‌آموزشی؟

1
0

بهترین‌درس‌تخصصی‌اختیاری دکترای علم‌‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(گرایش بازیابی اطلاعات و دانش)؟

science knowledge
0

بهترین‌درس‌تخصصی‌الزامی دکترای علم‌‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(گرایش بازیابی اطلاعات و دانش)؟

science
0

بهترین‌درس‌پایه دکترای علم‌‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(گرایش بازیابی اطلاعات و دانش)؟

Statistics
0

بهترین‌نرم‌افزارتحلیل‌آماری؟

Scopus
0

WOS، Scopus؟

academic
0

مهم‌ترین مسئله‌ کتابخانه‌دانشگاهی(2015)؟

webmining
0

بهترین‌نرم‌افزاروب‌کاوی؟

WebofScience
0

WOS، Scopus؟

Science
0

بهترین‌درس‌تخصصی‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(دوره‌کارشناسی)؟

Science Information
0

بهترین‌درس‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(دوره‌کارشناسی)؟

images
0

قوی‌ترین‌نرم‌افزارمصورسازی‌علم؟

IS
0

بهترین‌درس‌علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی(مدیریت‌اطلاعات)؟

graduate_bars
0

معتبرترین‌رتبه‌بندی‌بین‌المللی‌دانشگاه‌ها؟

images
0

بهترین‌درس‌علم‌سنجی؟

images
0

بازارکارعلم‌سنجی؟

Indicators
0

مهم‌ترین‌شاخص‌مجلات‌علمی؟

Library
0

علم‌اطلاعات‌ودانش‌شناسی؟

شاخص
0

مانع رشدبازده نیروگاه‌ها؟